Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

การเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

              หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะความละเอียดสูง ชุดหลอดแก้วสำหรับถ่ายเทน้ำยา ซอพแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณรวมแผ่นซีดีและคู่มือการใช้งานให้กับบริษัท