Home / โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

 

2558 (5)
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของคาร์บอนแอโรเจลด้วยการไหลยิ่งยวดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดร.อุเทน ทับทรวง
นายอภิสิทธิ์ ทองนอก
2 การใช้ความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบควบคุมกระบวนการอบไม้ยางพารา ทุนงบประมาณแผ่นดิน ผศ.ดร นิรันดร มาแทน
3 การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาเอาไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญก่อเกื้อ
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
นายทวีศิลป์ วงศพรต
4 โครงการการพัฒนาปืนยาวสำหรับใช้ช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 ดร.ประชิด สระโมฬี
ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
5 แผนงานวิจัยการพัฒนาแผ่นผนังประหยัดพลังงานที่มียางธรรมชาติเป้นแกนกลางสำหรับใช้เป็นแผ่นผนังภายในตัวอาคาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
2557 (4)
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใข้พลังงานในการอบยางแห้งยางแท่งในประเทศไทย กฟผ-สวทช ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
2 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวกิติยา สุขเหม
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
4 ผลของค่าความจำเพาะของไม้ยางพาราต่อความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2556 (3)
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2 มวล. – วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3 ความผันแปรของสมบัติของลำไผ่สามชนิดซึ่งปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
2555 (7)
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การผลิตแผ่่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้บางยางพาราเป็นส่วนนอกและใช้ไม้ปาล์มเป็นไส้ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.-อุตสาหกรรม) ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์สุธน ศรีวะโร
2 การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
3 ความเสถียรของยางคอมปาวด์และผลการทำงานเสริมกันของหมู่อิพอกไซด์กับสารคู่ควบไซเลนในยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4 การพัฒนาแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปที่มียางธรรมชาติเป็นวัสดุแกนกลาง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
5 การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอริอะคลิเลตและยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้ยางพารา โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
6 มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราจากวัสดุเซลลูโลสโดยใช้พลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2554 (8)
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การศึกษาสารแทรกในไม้ยางพาราและผลกระทบที่มีต่อระยะการเป็นเจลของกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
2 การพัฒนาสีน้ำผสมน้ำมันหอมระเหยที่ไม่เป็นพิษสำหรับต้านเชื้อราและปลวกในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
4 การศึกษาความสามารถในการเปียกและการแทรกซึมของกาวในไผ่ตง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
5 การผลิตแผ่นไม้แซนวิซน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้บางยางพาราเป็นส่วนนอกและใช้ไม้ปาล์มเป็นไส้ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์สุธน ศรีวะโร
6 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
7 การพัฒนาโปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยาและระบบควบคุมการอบและการออกแบบเตาอบไม้ประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
8 การออกแบบและสร้างเครื่องคลี่ไม้ไผ่ ต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม (Design and Construction of a Prototype Bamboo-Flattening Machine for Industry) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย อาจารย์การุณย์ เศวตนัย
ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
อาจารย์ฐิติกุล ภาคคีรี
2553 (6)
2551 (4)
2550 (4)
2544 (1)
2543 (1)