Home / พันธะกิจปณิธาน

พันธะกิจปณิธาน

พันธกิจ

"ศึกษาไม้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ไม้อย่างรู้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม"

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การนำไม้มาใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
  2. เพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่และบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไม้ 
  3. เพื่อเป็นหน่วยวิจัยที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

ประวัติความเป็นมา

          "ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้" ได้จัดตั้งขึ้นด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไม้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย    การฝึกอบรม และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางไม้สู่สังคมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

          ทิศทางงานวิจัยจะมุ่งเน้นการทำวิจัยอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบเพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้โดยเน้นการใช้ประโยชน์ไม้จากพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ยางพารา ไม้ปาล์ม ไม้มะพร้าว เป็นต้น ไม้จากพืชโตเร็ว เช่น ไม้ไผ่ ไม้พญาสัตบรรณ ไม้กระถินเทพา เป็นต้น รวมถึงไม้อายุน้อยและเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทิศทางการวิจัยดังกล่าวเป็นทางออกสำหรับกระแสความต้องการลดการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมๆกับตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการใช้ไม้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติเพื่อรับทราบปัญหาและจัดทำโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับประเทศไทย เช่น ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ เพื่อให้บริการทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมด้านไม้และไม้ประกอบให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในระดับนานาชาติได้ร่วมกับInternational Wood Academy, University of Hamburg ประเทศเยอรมัน และ Transilvania University of Brasov ประเทศโรมาเนีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่องการผลิตวัสดุไม้ประกอบขั้นสูงขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง ในเอเชีย และได้ความร่วมมือด้านการวิจัยในเรื่องการเคลือบผิวไม้กับนักวิจัยจาก Dipartimento Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente ประเทศอิตาลี และด้านการป้องกันเชื้อราในไม้กับนักวิจัยจาก SCION (Forest Research Institute) ประเทศนิวซีแลนด์

       ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้จะก้าวต่อไปเพื่อทำหน้าที่สร้างงานวิจัยที่ลึกซึ้งและสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านไม้ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธะกิจปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

สมาชิก

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สังกัด

ตำแหน่ง

ความชำนาญ

ผศ.ดร.นิรันดร  มาแทน

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ หัวหน้าศูนย์วิจัฯ การแปรรูปไม้, โครงสร้างไม้ระดับโมเลกุล

ผศ.ดร.บุญนำ  เกี่ยวข้อง

  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ นักวิจัย / ที่ปรึกษา ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ การแปรรูปไม้ โครงสร้างไม้ระดับโมเลกุล

รศ.ดร.นฤมล  มาแทน

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นักวิจัย

การป้องกันและรักษาเนื้อไม้

ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

เคมีของไม้

ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

ดร. มณเฑียร เสร็จกิจ

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักวิจัย การใช้ประโยชน์ไม้ในงานโครงสร้าง

อาจารย์ สัจจพันธ์ ลีละตานนท์

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

การใช้ประโยชน์ไม้ในงานโครงสร้าง

ดร. สุธน ศรีวะโร

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

กลศาสตร์ของไม้และไม้ประกอบ

ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

ดร. ประชิด  สระโมฬี

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

ยางและคอมโพสิท

ผศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ 

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัย

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

ดร. อุเทน ทับทรวง

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย  

อาจารย์กรกต  สุวรรณรัตน์

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักวิจัย

การแปรรูปไม้

อาจารย์ สุผาณิต วิเศษสาธร

  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัย การใช้ประโยชน์ไม้ในงานโครงสร้าง

อาจารย์วัสสา  รวยรวย

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักศึกษาปริญญาเอก

ยางและคอมโพสิท

ผศ. สถาพร  จันทวี

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักศึกษาปริญญาเอก

การแปรรูปไม้

นายณัฐพล วิทยานุภากร

 

ส่วนอาคารสถานที่

วิศวกร

การแปรรูปไม้

นายทวีศิลป์  วงศ์พรต

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

นักวิทยาศาสตร์

การแปรรูปไม้, โครงสร้างไม้ระดับโมเลกุล

นางมัลลิกา  เรืองศรี

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

ธุรการ

ประสานงาน

นายยุทธนันต์  ปานสงฆ์

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

นักวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิจัย

นายสมโชค  นาคปน

 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

พนักงานวิทยาศาสตร์

การเตรียมตัวอย่างไม้

นายใจเพ็ชร  โต๊ะหมาด

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

นักศึกษาปริญญาโท

การแปรรูปไม้

นาย นิรุตต์ สุขอุ่น

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักศึกษาปริญญาโท ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

นางสาว เบญจมา มีถาวร

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักศึกษาปริญญาโท ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

นางสาว ปานทิพย์ เผาะช่วย

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักศึกษาปริญญาโท ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

นาย วิชัย  พรหมจรรย์

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

พนักงานห้องทดลอง

การเตรียมตัวอย่างไม้

นาย จิรพงศ์ กาละกาญจน์

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

พนักงานวิทยาศาสตร์

การสร้างเครื่องมือ

นางสาว กิตติญา กัลยาไสย

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

นางสาว โสภา จันทมาส

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

ผู้ช่วยนักวิจัย

การป้องกันและรักษาเนื้้อไม้

นางสาว สายฝน โพธิสุวรรณ

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

 นักศึุกษาปริญญาโท

การป้องกันและรักษาเนื้อไม้

นาย วินิช เพ็ชรมณี

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

ผู้ช่วยนักวิจัย

การแปรรูปไม้

นาย ธัญญวีร์ รสมัย  

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ฯ

ผู้ช่วยนักวิจัย การแปรรูปไม้