Home / service

service

งานบริการวิชาการของศูนย์วิจัยฯ

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบการติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปรูป ให้กับ บริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

80f2cbf7320bcedada4b4a2067cc917a

          หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                   หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่   22   มกราคม   2556  

Read More »