Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ข่าวการทำปืนยางช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ

a"> September 7, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น 0

hp endif; ?>

normal_DSC_1755

                                                      ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกันส่งมอบ โครงการวิจัยปืนยางสำหรับช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 โดยมี …

Read More »

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน

a"> September 6, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Professor Dr. Arnold Frühwald (University of Hamburg), Dr.-Ing. Michael Große (Universität des Landes Baden-Württemberg and nationals Forschungszentrum in der Helmholtz-gemeinschaft) และ Dr.-Ing. Stefan Möhringer (Simon Möhringer anlagenbau GmbH) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้รองลงจากยางพารา และเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ดังนั้นโครงการวิจัยดังกล่าวนี้จะช่วงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มนำมัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทางการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น …

Read More »