Home / wood2016

wood2016

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน DRY WOOD

a"> August 22, 2017 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0

hp endif; ?>

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน 2 บริษัท คือ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด โครงการการติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้ยางพารา (DryWooD) และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกสปอร์ของราจากเมล็ดข้าวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและระบบไซโคลน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2    ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยว่า เป็นการทำเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่นวัตกรรมและใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสามารถเพิ่มมูลค่า นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา ที่สำคัญ ในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 นั้น ต้องเปลี่ยนงานวิจัยจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม (Innovative Research) เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม …

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบการติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปรูป ให้กับ บริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

80f2cbf7320bcedada4b4a2067cc917a

          หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2555

Read More »

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา ณ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด

a"> September 9, 2016 service 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                   หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่   22   มกราคม   2556  

Read More »

ข่าวการทำปืนยางช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ

a"> September 7, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น 0

hp endif; ?>

normal_DSC_1755

                                                      ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกันส่งมอบ โครงการวิจัยปืนยางสำหรับช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 โดยมี …

Read More »

ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ “โปรแกรมควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ(DryWooD)

a"> September 6, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

hp endif; ?>

9ce6fd8b5c339ea9913e71de2384ce59

โปรแกรมการควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ (DryWooD) DryWooD เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมสภาวะการอบในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบไม้ยางพาราเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและพลังงานมากที่สุดในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ในขั้นตอนนี้หากไม่สามารถควบคุมสภาวะการอบให้เหมาะสมจะทำให้ไม้ยางพาราแปรรูปเกิดความเสียหาย เช่นเกิดการแตก เกิดการบิดงอและโก่ง เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติผ่านทางไมโครคอนโทลเลอร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อกันด้วยระบบไร้สาย ระบบสามารถควบคุมการอบได้พร้อมกัน 20 เตา ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมการอบไม้ในรูปแบบต่างๆได้ โดยการควบคุมสามารถทำได้จากไมโครคอนโทลเลอร์ที่หน้าเตาอบ หรือจากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งระหว่างการอบได้หากการอบในขั้นตอนนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ระบบมีหน่วยความจำสำรอง มีระบบเก็บข้อมูล ทำให้โรงงานสามารถพัฒนาเทคนิคการอบไม้ของตนเองได้ หลังจากผ่านการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยฯได้ทำการติดตั้งระบบนี้ให้กับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่าระบบสามารถควบคุมการอบภายในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานสามารถวางแผนการอบและพัฒนาการอบจากข้อมูลในการอบครั้งก่อนๆได้ ข้อมูลผลงาน: ลิขสิทธิ์ โปรแกรมการควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ (DryWooD) เลขที่คำขอ 283837 รับคำขอเมื่อ 26 ตุลาคม 2555 ประดิษฐ์โดย: ผศ.ดร.นิรันดร  มาแทน นายวินิช  เพ็ชรมณี  อาจารย์กรกต  สุวรรณรัตน์ นายทวีศิลป์  วงศ์พรต หน่วยงาน:หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ถือสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read More »

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน

a"> September 6, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น 0

hp endif; ?>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Professor Dr. Arnold Frühwald (University of Hamburg), Dr.-Ing. Michael Große (Universität des Landes Baden-Württemberg and nationals Forschungszentrum in der Helmholtz-gemeinschaft) และ Dr.-Ing. Stefan Möhringer (Simon Möhringer anlagenbau GmbH) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้รองลงจากยางพารา และเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ดังนั้นโครงการวิจัยดังกล่าวนี้จะช่วงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มนำมัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทางการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น …

Read More »