• โรงเรียนเบญมราชูทิศ เข้าเยิ่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งมอบระบบอบไม้่อัตโนมัติ ให้แก่ บริษัทเอเซียแปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานของศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์